สืบค้นหนังสือ, สื่อโสตทัศนวัสดุ, นิตยสาร/วารสาร
  
     
   หนังสือแนะนำ       หนังสืออิเลคทรอนิกส์
 
1 L=RAJAPARK ลพบุรี
2 MPA=RAJAPARK ลพบุรี(ห้อง212)
3 N=ห้องสมุด RAJAPARK นครศรีฯ
4 T=ห้องสมุด R-TEC
 
  1 การสืบค้นหน้งสือห้องสมุด การสืบค้นหน้งสือห้องสมุด
  2 หนังสืออิเลคทรอนิกส์ สถาบันรัชต์ภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์